Haven’t found what you’re looking for? Send us your CV.

Information Thank you for your interest in our offer. Please fill out the form below.
Personal information
*
*
*
* ✓ OK
Curriculum Vitae
Please upload your CV.
No file selected Accepted file formats are: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maximum file size is 4 MB.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest CSHARK Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-102) przy ul. Rynek 36/37.

Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę CSHARK w celach rekrutacyjnych, na podstawie art. 22¹ § 1 Kodeksu Pracy (w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę i dostarczenia danych wyłącznie objętych tym przepisem, jak: imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) lub na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom administratora danych, jak też podmiotom udzielającym mu wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania obecnego procesu rekrutacji, po zakończeniu którego zostaną bezpowrotnie usunięte, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji, do czasu cofnięcia zgody. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych Pana/Pani dokumenty aplikacyjne zostaną bezpowrotnie usunięte.

Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do dotyczących Pana/Pani osoby danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Może Pan/Pani cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie, jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie przez zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto informujemy, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO, Pana/Pani dane mogą być przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu.

Ponadto przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie pominięciem Pana/Pani kandydatury w procedurze rekrutacyjnej. Informujemy, że decyzje dotyczące procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Please be advised, that CSHARK Sp. z o.o., with its registered office at Rynek 36/37 in Wrocław, Poland, becomes the administrator of your personal data provided in the application documents. The personal data provided by you will be processed by CSHARK for recruitment purposes, pursuant to article 22¹ §1 of the Polish Labor Code (in case of employment contracts) or on the basis of your consent - in accordance with art. 6 clause 1 lit. a and art. 9 item 2 lit. a of General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679).

Your personal data may be disclosed to employees or associates of the data administrator, as well as entities providing support to him on the basis of commissioned services and in accordance with concluded contracts entrusting the processing of personal data. Your personal data will be processed for the duration of the current recruitment process, after which they will be irretrievably deleted, and if additional consent is given, your personal data will also be processed for the purposes of future recruitments, until the consent is withdrawn. If you withdraw your consent to the processing of your data, your application documents will be permanently deleted.

You have the right to request access to your personal data, the right to request their rectification, erasure or to demand to restrict its processing as well as the right to object to the processing, the right to data portability and the rights around automated decision making and profiling. You can withdraw your consent at any time, however, withdrawal of consent does not affect the lawfulness of the processing that was carried out on the basis of consent before its withdrawal.

In addition, we inform you that pursuant to art. 6 clause 1 lit. f of the GDPR, your data may be processed for the purpose of possible determination, investigation or defense against claims, which is the implementation of our legitimate interest.

You have the right to lodge a complaint with the supervisory authority. In Republic of Poland, that authority is The President of the Office for Personal Data Protection having its Office of the President for Personal Data Protection in Stawki 2 street, 00-193 Warsaw, Poland.