.NET Developer (strong experience with Databases)

Information Thank you for your interest in our offer. Please fill out the form below.
Personal information
*
*
*
* ✓ OK
Curriculum Vitae
Please upload your CV.
No file selected Accepted file formats are: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maximum file size is 4 MB.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest CSHARK Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu  (50-102) przy ul. Rynek 36/37. Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: privacy@cshark.com, lub pisemnie za pośrednictwem danych rejestrowych Administratora. 

Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę CSHARK w celach rekrutacyjnych, na  podstawie art. 221 § 1 Kodeksu Pracy (w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę i dostarczenia  danych wyłącznie objętych tym przepisem, jak: imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do  korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) lub na podstawie wyrażonej przez  Pana/Panią zgody - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom administratora danych, dostawcom rozwiązań IT wykorzystywanych podczas rekrutacji, jak też  podmiotom udzielającym mu wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych.   

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Europejskim Obszarze Gospodarczym i mogą być przekazane – na podstawie standardowych klauzul umownych – do państwa trzeciego w związku z korzystaniem z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. 

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania obecnego procesu rekrutacji, po zakończeniu  którego zostaną bezpowrotnie usunięte, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody Pana/Pani dane osobowe  będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji, do czasu cofnięcia zgody. W przypadku cofnięcia  zgody na przetwarzanie danych Pana/Pani dokumenty aplikacyjne zostaną bezpowrotnie usunięte.   

Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do dotyczących Pana/Pani osoby danych osobowych, prawo do żądania ich  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Może Pan/Pani cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym  momencie, jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na  podstawie przez zgody przed jej cofnięciem.   

Ponadto informujemy, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO, Pana/Pani dane mogą być  przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją  naszego prawnie uzasadnionego interesu.  

Ponadto przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie przez Pana/Panią  danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie pominięciem  Pana/Pani kandydatury w procedurze rekrutacyjnej. Informujemy, że decyzje dotyczące procesu rekrutacji nie  będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.